Ubytovací informace, VOP

Pokyny k příjezdu a rezervaci
Check – in (nástup do pokojů) 14:00 – 20:00 hod.
Check – out (opuštění pokojů) do 10:00 hod.

V případě příjezdu po 20:00 hod. nás kontaktujte na e-mail: hotel@lesana.cz nebo telefonicky na čísle +420 602 110 420.


Při nájezdu po 21:30 účtujeme poplatek 200,- Kč / pokoj


Při příjezdu si připravte pro hotelovou recepci občanský průkaz nebo cestovní pas, dále budete požádáni o úhradu či doplatek ubytování (v den příjezdu). Platba je možná v hotovosti i kreditní kartou. Platit můžete v měnách CZK a EUR.


Rezervace je nutné zasat mailem na hotel@lesana.cz - telefonicky není možné objednat pobyt, pouze ověřit termín.

Rezervace domluvené telefonicky nejsou platné.

Záloha na ubytování:
50% zálohy z celkové ceny
100 % v případě pobytových balíčků "speciální nabídka"


STORNO PODMÍNKY
Individuání pobyty:

Od uhrazení zálohy do 60 dnů před příjezdem 0% storno poplatek za pobyt (záloha se vrací v plné výši)
60 – 14 dní před příjezdem 50% storno z celkové částky za pobyt
14 – 0 dní před příjezdem 100% storno z celkové částky za pobyt

Skupinové pobyty (nad 10 osob):

Do 60 dnů před příjezdem 50% storno poplatek z celkové částky za pobyt
60 – 0 dní před příjezdem 100% storno poplatek z celkové částky za pobyt

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Platba doplatku za ubytování je vždy při příjezdu na hotelové recepci. Vrácení peněz za ubytování a jiné služby při zkrácení pobytu z jakýchkoliv důvodů není ze strany hotelu možné.

 Informace ohledně dostupnosti termínů lze získat telefonicky, následně je nutné pro rezervaci zaslat požadavek formou e-mailu.

V souladu s GDPR , po zaslání e-mailu host automaticky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely ubytovacích informací, účetnictví, cizineckou policii a pro účely vedení ubytovací knihy hostů.
Externím osobám údaje o našich klientech neposkytujeme.

Rezervací a po té úhradou za služby hotelu, přijímáte tyto všeobecné podmínky a souhlasíte s nimi.:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU LESANA

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.
2. Doplatek za ubytování a turistické poplatky dle aktuální sazby města je host povinen zaplatit při příjezdu hotově anebo kartou. Další poskytnuté služby je host povinen uhradit během pobytu.
3. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné, než sjednané ubytování (jiný pokoj, jiné ubytovací zařízení na obdobné úrovni), pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
4. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 20:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. Host bere na vědomí, že hotel nedisponuje výtahem a není bezbariérový
5. Při příjezdu po 20:00 je poplatek za pozdní check - in za každý pokoj dle platného ceníku.
6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
7. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem předem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Tato skutečnost se musí oznámit na recepci. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení pouze, pokud během úschovny na nich došlo ke škodě jednáním pracovníka hotelu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno ihned v hotelu, kdy se poškozený o škodě dověděl.
8. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další host, který si jej rezervoval.
9. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
10. Na pokojích a v celé hotelové budově platí zákaz kouření pod pokutou 2000,- Kč.
11. V hotelu, a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká nabíječek na telefon anebo na notebook a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících strojků, sušičů vlasů apod.).
12. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí základní lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice. V případě, že má host příznaky Covid-19, oznámí tuto skutečnost na recepci.
13. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře.
14. Při příchodu již ubytovaného hosta do restaurace je host na požádání povinen prokázat se personálu klíčem od pokoje anebo ubytovací kartou, využívá-li klient polopenzi.
15. Služby restaurace se hradí denně před zavřením restaurace. Nelze převézt účet na další den.
16. Psi a jiná zvířata (kočka, králík) mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku. V případě, že zvíře zničí hotelový majetek, majitel zvířete je povinen případné škody uhradit.
17. Psi se mohou pohybovat po hotelu výhradně na vodítku a pokud se osamocené zvíře chová na pokoji hlučně, majitel zvířete je povinen za
2. jistit dozor.
18. Pokud je na pokoji pes bez přítomnosti majitele, pokojská není povinná provézt průběžný úklid. Host je povinen ohlásit přítomnost zvířete pověšením hotelové "nerušenky" na dveře pokoje. Úklid nastane na základě ústní domluvy s pokojskou hotelu, nebo recepcí.
19. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu. Hrubé porušení tohoto pravidla může vézt k vyloučení z hotelu bez možnosti návratu financí.
20. Využití wellness centra se řídí provozním řádem wellnessu. U bazénu platí zákaz skákání.
21. Děti do 12 let nemohou bez doprovodu vstoupit do wellness centra.
22. Využití dětského koutku se řídí provozním řádem, který je uvedený u vstupu dětského koutku. Nedoporučujeme děti do 3 let nechávat osamocené v dětských hernách.
23. Za rozbité hračky zodpovídají rodiče, které následně hradí. Případné závady je nutné ihned nahlásit hotelovému personálu.
24. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.
25. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu. V případě výhrad a reklamace je zákazník povinen oznámit své požadavky přímo na místě, aby mohly být neprodleně odstraněny. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zaniká tak nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. Při odjezdu nelze vyžadovat žádnou kompenzaci, pokud nebyli nahlášené žádné výhrady během pobytu.
26. V případě, že ubytovaný host i přes výstrahu porušuje dobré mravy, nebo se chová agresivně, má hotel právo odstoupit od sjednané ubytovací služby před uplynutím sjednané doby bez možné kompenzace.
27. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo odstoupit od sjednané ubytovací služby před uplynutím sjednané doby.
28. Při zaslání e-mailu host automaticky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely ubytovacích informací, účetnictví, cizineckou policii a pro účely vedení ubytovací knihy hostů.
29. POJIŠTĚNÍ
Zákazníci po dobu pobytu nejsou pojištěni, nemají-li sjednané pojištění externě.

30. ZRUŠENÍ UBYTOVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM, ZMĚNA REZERVACE
Zákazník je oprávněn odstoupit od své rezervace před nástupem k pobytu. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu.
Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení oznámení nebo jeho smluvnímu prodejci.

Individuální pobyty:
Od uhrazení zálohy do 60 dnů před příjezdem 0% storno poplatek za pobyt
60 – 14 dní před příjezdem 50% storno z celkové částky za pobyt
14 – 0 dní před příjezdem 100% storno z celkové částky za pobyt
Skupinové pobyty (nad 10 osob vč. dětí):
Do 60 dnů před příjezdem 50% storno poplatek z celkové částky za pobyt
60 – 0 dní před příjezdem 100% storno poplatek z celkové částky za pobyt
Při požadavku na změnu znění rezervace, kterou se nemění její sjednaný předmět, např. změna jména klienta, není zákazníkovi účtován žádný poplatek. Tolerance při změně snížení počtu osob při nástupu je 5 % oproti původní objednávce. Za každou další osobu, která se nedostaví k pobytu, hotel účtuje plnou částku, pokud nebylo po písemné domluvě sjednáno jinak. Maximální doba pro změnu počtu osob je 14 dní před příjezdem, poté již nelze počty snižovat není-li písemnou dohodou sjednáno jinak. (Platí i pro školy a firemní akce.)

ZRUŠENÍ UBYTOVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM, který má sjednané ubytování prostřednictvím SLEVOMATU anebo jiného externího portálu:
Zákazník je povinen objednat termín ubytování v co nejkratší době po obdržení voucheru. Změna termínu je 1 x možná bezplatně, je-li nástup do prvního dne sjednaného ubytování delší, než 14 dní. Další změna termínu je zpoplatněna. V kratší lhůtě než 14 dní do nástupu není možné termín přeložit. V krajním případě hotel může, ale nemusí změně termínu vyhovět a v takovém případě voucher propadá. Nevyčerpá- li zákazník pobyt v době platnosti voucheru a nemá domluvený náhradní termín s hotelem, voucher propadá.

Po písemně sjednaném náhradním termínu neplatí stornovací podmínky a pobyt již nelze přeložit ani refundovat. Je-li hotel uzavřený z důvodu vyšší moci, řídíme se bodem č. 31.

31. COVID-19
V případě, že nebude možné z důvodů uzavření hotelů vyšší mocí nastoupit na rezervovaný termín, pobyt se na základě písemného požadavku hosta přesouvá na další možné rezervační období bez poplatku za přesun.
Klient bere na vědomí, že pokud dojde k omezení z nařízení vyšší moci, např. nebude možné plné využití služeb wellness, sjezdových tratí, lanovek, omezená doba restaurace apod., nebude hotel poskytovat kompenzaci.
Nový termín musí být písemně sjednaný na mailu hotel@lesana.cz
Finanční refundace umožněná nebude.

32. Ztráty a nálezy hotel uchovává po dobu 14 dnů od datumu odjezdu. Pokud se klient nepřihlásí ke ztrátě, automaticky se likvidují. Zaslání ztracených věcí je na náklady klienta (poštovní + manipulační poplatek). 

HOTEL LESANA

e-mail
hotel@lesana.cz
telefon
+420 602 110 420
adresa
Bedřichov 93, 543 51 Špindlerův Mlýn
Lyžařská škola a půjčovna lyží
Zobrazit
Rezervace
Stránky vytvořil:
Websmarketing.cz